Book et oplæg til et fyraftensmøde, konference eller workshop

Integrationsinfo har sammensat et inspirationskatalog, der indeholder forskellige oplæg, som egner sig til fyraftensmøder, konferenceoplæg og lignende mv.

De forskellige oplæg er målrettet fagprofesionelle, der arbejder med børn eller voksne med flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Fælles for oplæggene er, at de tager udgangspunkt i, at kulturforskelle er en del af årsagsforklaringen til integrationsudfordringerne. Dermed er fagprofessionelles kulturforståelse også nøglen til bedre resultater og større arbejdsglæde.

Vi skræddersyr oplæg efter dit ønske og behov

Du kan også bestille et oplæg hos os. Vi skræddersyr oplæg, kurser og workshops for fagprofessionelle, men også for f.eks. frivillige, flygtninge eller studerende.

Det enkelte oplæg kan tilpasses efter ønske om indhold og tid.

Se eksempler på nogle af vores oplæg nedenfor:

Kulturforståelse i arbejde med unge i uddannelsessystemet

I stigende grad oplever mange skoler og uddannelsesinstitutioner langt større diversitet i deres elevgruppe end tidligere. Dermed er det også blevet en mere krævende opgave at være lærer.

Dette oplæg går i dybden med hvordan vi får minoritetsetniske unge med i skolefællesskabet.

Undervisningen giver en bedre forståelse for de unge, der vokser op splittet mellem to kulturer. Og giver svar på, hvordan man bedst mulig løfter og vejleder elever med anden etnisk herkomst.

Flygtninge og asylansøgende børn og unge i tandplejen.

Dette oplæg har til formål at give fagprofessionelle i tandplejen indsigt i den kultur flygtningebørn og deres forældres har med sig i bagagen.

En større kulturforståelse gør det væsentlig lettere at håndtere en sundhedsopfattelse og sundhedsforståelse, der er forskellig fra vores egen.

Desuden undervises der i, hvordan vi nedbryder sprogbarrieren og forbedre kommunikationen i samarbejdet med forældrene.

Sygdomsforståelse blandt flygtninge og indvandrere

Kulturforskelle i sygdomsforståelse og sygdomsopfattelse samt en sprogbarrierer præger det beskæftigelsesrettede arbejde.

Mange flygtninge/indvandrere føler sig for syge til at arbejde. Sygdommen er langt fra altid diagnosticeret, men er i høj grad en udtrykt og oplevet sygdomstilstand. Dertil kommer, at hos nogle flygtningegrupper er der ingen skelnen mellem sygdomsgrader. Sygdom er sygdom – uanset sygdommens karakter. Og mange flygtningekvinder finder derudover tryghed i deres sygdom, og har derfor ofte en fastlåst sygdomsidentitet.

For at kunne sikre det bedst mulig samarbejde med borgeren, er det en nødvendighed at fagprofessionelle er bevidste om disse kulturelleforskelle. Med denne viden vil være lettere at håndtere en kulturel og religiøs sygdoms- og sundhedsopfattelse, der er så forskellig fra vores.

Formålet med dette oplæg er at sikre en øget effekt på samarbejdet og bedre beskæftigelses resultater i arbejdet med borgere i beskæftigelsessystemet, der har flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Få større succes med at få flygtningekvinder i beskæftigelse

Via dette oplæg, vil I erfare at samarbejdet med flygtningekvinder ikke behøver at være helt så svært. Det fordrer dog, at vi som fagprofesionelle har indsigt i hvilken betydning kultur og kompetencer har for kvindernes muligheder og drivkraft.

Dette oplæg giver en grundlæggende forståelse for udfordringerne, der er i forhold til at hjælpe flygtningekvinder i beskæftigelse. Derudover bliver der sat fokus på en række praksisnære metoder og indsatser der kan blive nøglen til at få den enkelte flygtningekvinde i beskæftigelse.

Ikke-vestlige børneopdragelse og børneliv.

Dette oplæg har fokus på det pædagogiske arbejde med børn, der har flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Mange forældre med flygtningebaggrund, opdrager ubevidst deres børn til at passe ind i den kultur de er flygtet fra. Det kan give børnene en række kognitive og indlæringsmæssige udfordringer i forhold til etnisk danske børn.

Der undervises i børnenes kulturbaggrund samt i pædagogiske og metodiske indsatsområder, som skal styrke børnenes udvikling, trivsel og inklusion. Der sættes ligeledes fokus på forældresamarbejdet, samt på hvilken betydning dette har for børnenes udvikling og trivsel.

Forebyggelse af religiøs ekstremisme og radikalisering

Dette oplæg har fokus på at klæde fagprofesionelle i grundskolen, ungdomsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser på, til forebygge religiøs ekstremisme og radikalisering.

Som fagprofessionelle er det vigtigt, at vi kender til de kulturelle og religiøse mekanismer, der kan være medvirkende årsag til at nogle unge udvikler en ekstremistisk tankegang. Og derved kommer i farezonen for at blive radikaliseret.

Oplægget giver en forståelse for, hvad det er der trækker de unge i en ekstremistisk retning, og giver bud på praksisnære indsatsområder og metoder i det forebyggende arbejde.

Forebyggelse af negativ sociale kontrol

Dette oplæg har fokus på den negative sociale kontrol, der følger med minoritetsbørn og unge ind i institutioner, skoler, uddannelsessteder og fritidstilbud. Den negative sociale kontrol præger børnenes muligheder for at indlære samt påvirker deres trivsel og udvikling.

Formålet med oplægget er at sætte fokus på den negative sociale kontrol der foregår i det offentlige rum. Vi skal se på den negative sociale kontrol i et bredt perspektiv, som omfatter både drenge og piger fra de er helt små til op i ungdomsårene.

Integration på arbejdsmarkedet

Dette oplæg omhandler de flygtninge, vi har særlige udfordringer med at få i arbejde.

Oplægget tager udgangspunkt i kulturen, og det arbejdsmarked som flygtningene var en del af før flugten.
Omstillingen fra hjemlandets kultur og arbejdsmarked til det danske, er en kæmpe udfordring for mange flygtninge.

Der er især store forskelle på hvem der forsørger familien, krav om uddannelse, kvalitet i arbejdet, arbejdseffektivitet, miljøhensyn, ansættelsesforhold, hygiejne, sikkerhedsforhold osv.

Oplægget har til formål at give praksisnære fagfolk viden og metoder til at få større succes med, at få dem der er længst væk fra arbejdsmarkedet i beskæftigelse.

 

De faglige udfordringer med at integrere sårbare flygtninge/familiesammenførte

Dette oplæg drejer sig om den gruppe af flygtninge/familiesammenførte, som vi har særlige udfordringer med at integrere i det danske samfund.

Oplægget tager udgangspunkt i kulturen fra konfliktområderne, og dens betydning for en vellykket integration. Vi går i dybden med flygtningenes medbragte ressourcer, kompetencer, familiemønster, kønsroller, tab/traumer, og hvilken betydning det har for det faglige integrationsarbejde.

Med udgangspunkt i det praktiske integrationsarbejde er oplæggets sigte at klæde fagprofessionelle på, til i højere grad at få hjulpet de mest sårbare af flygtninge/familiesammenførte til en bedre integration.

Kulturforståelse i ældreplejen

Kulturelle misforståelser og dilemmaer kan opstå både i arbejdet med de ældre med anden etnisk baggrund end dansk samt kollegaer i mellem. I de seneste år er der kommet flere ældre og flere ansatte med anden etnisk baggrund i ældreplejen. Med indsigt i vores kulturforskelle, syn på sundhed, traditioner og religion, vil det blive lettere at møde de ældre, samt styrke samarbejdet kollegaer i mellem i det daglige arbejde. Det er vigtigt for medarbejderne at forstå de ældres syn på sundhed, sygdom, religion og traditioner. Dette for at kunne imødekomme de ældres behov og dermed give dem til tryghed i alderdommen, med de udfordringer der desuden følger med når man bliver ældre.

Det er vigtigt for samarbejdet kollegaer imellem ligesom samarbejdet med pårørende, at der er tydelige kulturværdier og traditioner på arbejdspladsen, sådan at både personale og pårørende føler sig inkluderet og trygge.

Dette oplæg er til for at styrke indsigt og viden i vores kulturforskelle, samt have fokus på vigtigheden i at arbejdspladsen har tydelige værdier, der kan imødekomme bredt og give tryghed for både ansatte, de ældre samt deres pårørende.

Mentor for flygtning

Omstillingen fra det ikke-vestlige arbejdsmarked til det danske, er en kæmpe udfordring for mange flygtninge. Derfor har mange flygtninge behov for støtte til at finde fodfæste på arbejdspladsen.

Dette oplæg har til formålet er at ruste virksomheder og mentorer til at modtage/ansætte flygtninge og indvandrere. Oplægget tager udgangspunkt i det arbejdsmarked og den kultur som flygtningene har været en del af, før flugten. Og går i dybden med de kulturelle og kompetence mæssige årsager til, at nogle flygtninge kan være vanskelige at integrerer på arbejdspladsen.

Dette oplæg giver virksomheder og mentorer en viden, og metoder der gør det lettere at tiltrække og ikke mindst fastholde arbejdskraft med flygtningebaggrund.

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg