Idékatalog for interne kurser, oplæg til fyraftensmøder og workshops

Her finder du eksempler på vores kurser og oplæg til fyraftensmøder, temadage, konferencer og workshops. 
Derudover skræddersyr vi kurser og oplæg ud fra jeres ønsker og behov.

SPECIALISEREDE KURSER OG OPLÆG PÅ BØRNE - OG UNGEOMRÅDET

Negativ Social kontrol

Social kontrol blandt minoritetsbørn og unge

Social kontrol blandt minoritetsbørn -og unge har ikke bare stor indflydelse på den enkeltes trivsel, læring, udvikling, muligheder og valg. Den har også indflydelse på klassefællesskabet, undervisningen og forældresamarbejdet. 

Målet med dette kursus/oplæg er at give en bredere forståelse af social kontrols indflydelse på minoritetsbørn- og unge. Herunder øge forståelsen for den sociale kontrols mekanismer og dens indvirkning på lærere og pædagogers daglige arbejde med børn og unge.

Ikke mindst skal kurset/oplægget bibringe viden om, hvordan man kan forebygge den sociale kontrols negative indvirkning på minoritetsbørns- og unges trivsel, læring, udvikling, muligheder og valg.

 

TIP!
Du kan her downloade vores gratis e-bog “Social kontrol i minoritetsmiljøer”
Kontakt os for et uforpligtende tilbud
Småbørn med minoritetsbaggrund

Underretninger på minoritetsbørn og unge

Tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet påviser, at der i gennemsnit er 34 underretninger på børn under 5 år med minoritetsbaggrund, før det resulterer i en anbringelse. For jævnaldrende etnisk danske børn, er antallet 8 underretninger.

Når fagprofessionelle sender- eller modtager underretninger på etnisk danske børn, bliver de som udgangspunkt håndteret med dybdegående viden og indsigt i dansk kulturs sociale problemstillinger.
Men når der skal indgives eller modtages underretninger på børn og unge med en anden kulturbaggrund, slår de danske metoder og analysemodeller ikke til. Grunden hertil er, at vi ikke har samme indsigt i årsagerne til minoritetsfamiliers problemstillinger og derfor har sværere ved, at analysere os frem til de rette indsatser.

Kurset/oplægget bibringer viden og indsigt i minoritetsfamiliers kultur og religion, så fagproffesionelle bliver bedre til, at vurdere hvornår der skal underrettes, samt hvordan der skal handles.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud
Småbørn der har flygtningebørn

Minoritetsbørn i dagtilbud

For nogle minoritetsbørn kan mødet med dagtilbud være en udfordring. Måden hvorpå småbørn opdrages og stimuleres, er forskellig fra kultur til kultur. Der er forskel på danske børns opdragelse og den opdragelse børn med flygtninge -og indvandrerbaggrund får.

Det er naturligt for forældre at opdrage sine børn ud fra den opdragelse man selv har fået. Dermed kommer mange forældre ubevidst til at opdrage deres børn til at passe ind i den kultur, som de selv kommer fra. Således bliver børnene ikke klædt på til at møde den danske institutionskultur og måden man her arbejder pædagogisk med børnene.
Det kan give børnene en række udviklings- og trivselsproblemer samt en række kognitive og indlæringsmæssige udfordringer, der hæmmer deres udvikling og måder at udfolde sig på, i forhold til etnisk danske børn.

Med indsigt i kulturforståelse og familiekollektivistisk børneopdragelse, undervises der i pædagogiske og metodiske indsatsområder, som skal styrke minoritetsbørns udvikling, trivsel og inklusion. Der sættes ligeledes fokus på interkulturel kommunikation i forældresamarbejdet.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud
Minoritetsunge

Børn og unge med minoritetsbaggrund i skolen

Dette kursus/oplæg giver en grundlæggende forståelse for de pædagogiske og læringsmæssige udfordringer, der kan opstå med minoritetsbørn- og unge. Samt giver bud på, hvordan børn og unges læring og trivsel styrkes.

Mange minoritetsforældre opdrager ubevidst deres børn til at passe ind i den kultur, som de selv kommer fra. Således bliver børnene ikke klædt på til at møde det danske skolesystem og måden man underviser og stimulerer børns muligheder for indlæring.
Dette kan betyde, at børnene møder op i skolen med forskellige læringsforudsætninger, hvilket kan give mange minoritetsbørn store faglige og sociale udfordringer.

Da minoritetsbørn- og unge kan opleve at møde en hverdag i skolen, som kulturelt adskiller sig fra det miljø de ellers færdes i, kan det bevirke at mange minoritetsbørn og unge kommer til at føle sig marginaliseret både fagligt, sprogligt, socialt og kulturelt. Hvis der ikke bliver taget fat om disse udfordringer, kan det få alvorlige konsekvenser for barnet og den unges faglige præstationer, samt for deres trivsel og selvforståelse.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud
Anbragte minoritetsbørn

Anbragte børn og unge med minoritetsbaggrund

Dette specialiserede kursus/oplæg om anbragte minoritetsbørn, giver en grundlæggende forståelse for de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med en anbringelse udenfor familien.

Processen med at anbringe børn og unge er fyldt med smerte og frustrationer hos hele familien. For mange minoritetsfamilier er det ligeledes forbundet med stor skam og ærestab at få deres barn anbragt på institution eller i plejefamilie. Det er ikke bare forældrene der føler skam og ærestab, men alle familiemedlemmerne på både mandens og kvindens side.
Familiens ære er central og vigtig i forståelsen af forældres samt deres børn- og unges reaktioner i forbindelse med anbringelse.

Således går dette kursus/oplæg i dybden med minoritetsfamiliers opbygning og funktion, familiens ære, social kontrol og ikke mindst forældresamarbejdet.
Under kurset/oplægget gives der en dybdegående indsigt i den kollektivistiske familiekultur, og man vil endvidere blive præsenteret for en række praksisnære metoder og redskaber i det pædagogiske arbejde med både børnene og deres forældre.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud
Forældresamarbejde med minoritetsforældre

Forældresamarbejdet med minoritetsforældre

Kurset/oplægget har til formål at give  fagprofessionelle kommunikations- og relationskompetencer i forældresamarbejdet.

Med indsigt i minoritetsforældres kulturbaggrund, bliver det lettere at sætte sig ind i minoritetsforældres synspunkter og ikke mindst de dilemmaer de står overfor i opdragelsen af deres børn og de valg de skal tage, som får betydning for deres børns fremtid.

Oplever du/I fra tid til anden, at forældresamarbejdet med minoritetsforældre kan være udfordrende? Hvordan håndterer du/I usamarbejdsvillige minoritetsforældre? Hvordan undgås misforståelser og aggressiv adfærd? Hvordan hjælper man minoritetsforældre, som nægter at erkende at deres barn har et særligt behov og brug for særlig støtte?

På dette kursus/oplæg klædes du på til, at møde forældrenes frustrationer med en forståelse og indsigt. Du opnår viden om hvordan du skal håndtere og kommunikere med forældrene for at opnå et konstruktivt samarbejde, der er med til at sikre børnenes trivsel og udvikling.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud
Religiøs radikalisering og ekstremisme

Radikalisering hos minoritetsbørn- og unge

Dette specialiserede kursus/oplæg handler om hvordan I som fagprofessionelle spotter, håndterer og forebygger, at nogle unge kan være på vej ind i religiøse og ekstremistiske miljøer. 

For effektivt at kunne forebygge unges vej ind i religiøse og radikaliserede miljøer, skal man kende til de mekanismer, der kan være medvirkende årsag til at nogle unge udvikler en ekstremistisk tankegang og dermed er i farezonen for at blive radikaliseret. Nogle børn og unge, der vokser op i et miljø med anden kulturbaggrund end den danske kultur, kan føle sig splittede og have oplevelse af ikke at høre til nogen steder. Dette kan bevirke at de unge søger ind i religiøse miljøer, som har en stærk fællesskabsfølelse og giver de unge et formål, der rækker ud over dem selv og dermed fjerner fokus for det, som kan være svært at håndtere når man er ung og identitetssøgende.

TIP!
Du kan her downloade vores gratis e-bog “Social kontrol i minoritetsmiljøer”

Kontakt os for et uforpligtende tilbud
Minoritetsbørn i tandplejen

Minoritetsbørn i skoletandplejen

Dette kursus/oplæg har til formål at give fagprofessionelle i skoletandplejen kulturforståelse, og en indsigt i tandplejen i de samfund som vores ikke-vestlige indvandrere kommer fra. 

Nogle minoritetsbørn kommer med et stort behandlingsbehov og dårlig mundhygiejne. Deres forældrene synes at mangle viden om helt fundamentale sygdoms- og sundhedsforhold.

Kurset/oplægget giver indblik i interkulturel sygdomsforståelse, sundhedsopfattelser og betydningen af børneopdragelsens indvirken på mundhygiejne og sundhed. Derudover vil der være fokus på hvordan man mest hensigtsmæssigt kommunikerer med forældrene, med eller uden brug af tolk.

Når fagproffessionelle opnår viden om børnenes kulturbaggrund, skaber dette en tryghed hos minoritetsbørnene og deres forældre. Med en dybdegående indsigt, kan det blive lettere for tandplejen at give behandlinger samt formidle råd og anbefalinger i forhold til f.eks. mundhygiejne, tandbørstning, at komme til tiden mm.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud
Ukrainske flygtningebørn

Ukrainske flygtningebørn i dagtilbud og skoler

På dette kursus/oplæg bliver I  klædt på til at give de ukrainske flygtningebørn den bedst mulige integration i dagtilbud og skole.

Situationen i Ukraine har på kort tid ændret sig med Putins angreb på landet. Det har resulteret i at der kommer mange ukrainske flygtninge til Danmark og ud i institutioner og skoler. Disse børn og familier skal have etableret en hverdag og et liv i Danmark oven på akutte omvæltninger, barske oplevelser og midt i stor usikkerhed.

I får en introduktion til Ukraine og flygtningenes baggrund og hvordan de adskiller sig fra andre flygtningegrupper. I får viden og redskaber til hvordan I bedst møder og støtter børn, unge og forældre, der er flygtet fra krig, og hvordan krigen er fulgt med, og hele tiden er til stede i flygtningebørn- og unges hjem og netværk.
I får viden om hvordan I som fagprofessionelle kan hjælpe med at skabe en normal hverdag for det enkelte flygtningebarn/ung, og hvordan dagtilbud og skole kan fungere som en nødvendig helle og frirum fra krigen.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Fandt I ikke et oplæg som passede til jer, så se her

Fandt du ikke det kursus/oplæg du har brug for?

Integrationsinfo skræddersyr kurser, fyraftensmøder, seminar og oplæg til konferencer, for alle faggrupper, ud fra ønsker og behov.

Her kan du se eksempler på kurser og oplæg vi har afholdt:

 • Interkulturel kommunikation
 • Den autoritære opdragelse og dens betydning for børns læring
 • Flygtningebørn i tandplejen.
 • Minoritetskvinder kvinder på krisecenter.
 • Ikke-vestlig sygdomsforståelse og det sundhedsfaglige arbejde.
 • Forebyggelse af kriminalitet blandt unge med flygtningebaggrund.
 • Minoritetsforældres børneopdragelse.
 • Flygtninge i traumebehandling – kulturforståelse.
 • Kulturforståelse i psykiatrien.
 • Kulturforståelse i Fødevarekontrollens arbejde.
 • Minoritetsældre i ældreplejen.
Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Få nyhedsbrev med sidste nyt

Integrationsinfo.dk – Vitavej 71 – 8300 Odder – Tlf.nr: 4233 0966 – e-mail: henrik@integrationsinfo.dk

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg