Kursuskatalog

Vi tilbyder kurser i hele Danmark

To gange årligt sender vi vores kursuskatalog ud. Heri kan du orienterer dig om hvilke specialiserede kurser vi afholder. Nogle af vores kurser har begrænsede antal pladser, hvorfor vi opfordre til hurtig tilmelding eller, at kontakte os for at høre mere herom.

Skulle din arbejdsplads være interesseret i at kurset afholdes hos jer, vil dette være en mulighed. Kontakt os gerne for et uforpligtende tilbud.

SPECIALISEREDE KURSER TIL BØRN-OG UNGEOMRÅDET

Negativ Social kontrol

Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

På dette kursus får du dybdegående viden om mekanismerne bag negativ social kontrol, hvordan den påvirker trivsel, læring, udvikling og valg.

Formålet er, at du går hjem fra kurset med en bredere forståelsesramme og et solidt fundament, så du har større forudsætninger for at hjælpe unge med minoritetsbaggrund, der enten er underlagt eller selv reproducerer negativ social kontrol.

Læs mere her
Småbørn med minoritetsbaggrund

Håndteringen af underretninger på minoritetsbørn og unge

Kurset er lavet på baggrund af efterspørgsler fra socialrådgivere, pædagoger, lærere, psykologer m.v.
De føler ikke, at de er klædt godt nok på til at takle underretningerne på minoritetsbørn. Og noget kunne tyde på at det er en generelt problemstilling.

Nye tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet vist, at der i gennemsnit er 34 underretninger om børn med minoritetsbaggrund, før det resulterer i en anbringelse.
For etnisk danske børn er antallet 8 underretninger.

Læs mere her
Tosprogede småbørn

De helt særlige udfordringer i arbejdet med småbørn og forældre med flygtninge og indvandrerbaggrund

Måden hvorpå småbørn opdrages og stimuleres, er forskellig fra land til land. Derfor er der ofte stor forskel på danske småbørns opdragelse og den opdragelse børn med flygtningebaggrund får.

Mange forældre med flygtningebaggrund, opdrager ubevidst deres børn til at passe ind i den kultur de er flygtet fra. Det kan give de børnene en række kognitive og indlæringsmæssige udfordringer i forhold til etnisk danske børn.

Læs mere her
Minoritetsunge

Børn og unge med minoritetsbaggrund

På dette kursus får du en grundlæggende forståelse for de pædagogiske og læringsmæssige udfordringer, der kan opstå med minoritetsetniske børn og unge i skolens læringsrum.

Minoritetsetniske børn og unge møder ofte en hverdag i skolen, som kulturelt adskiller sig fra det miljø de ellers færdes i. På den måde kan minoritetsetniske børn og unge komme til, at føle sig marginaliseret såvel fagligt, sprogligt, socialt eller kulturelt. Det kan let få alvorlige konsekvenser for barnet og den unges faglige præstationer, men også på deres trivsel og selvforståelse.

Læs mere her
Anbragte minoritetsbørn

Anbragte børn og unge med minoritetsbaggrund

På dette specialiserede kursus, om anbragte minoritetsbørn, får du en grundlæggende forståelse for de pædagogiske og læringsmæssige udfordringer, der kan opstå med minoritetsbørn og unge, der er anbragt udenfor familien.

Derudover vil du på kurset blive præsenteret for en række praksisnære metoder og redskaber i det pædagogiske arbejde med børnene og deres forældre.

Læs mere her
Forældresamarbejde med minoritetsforældre

Forældresamarbejdet med minoritetsforældre

Styrk dine Interkulturelle kommunikations- og relationskompetencer, så du får blik for minoritetsforældres synspunkter. Dermed kan blive bedre til imødekomme de kulturelle og religiøse udfordringer i forældresamarbejdet.

Oplever du fra tid til anden, at forældresamarbejdet med minoritetsforældre kan være udfordrende? Hvordan håndterer du usamarbejdsvillige minoritetsforældre? Aggressiv adfærd? Minoritetsforældre, som nægter at erkende at deres barn har særligt behov og brug for en særlig støtte og indsats? De utilfredse og kritiske minoritetsforældre?

Så vil dette kursus være noget for dig.

Læs mere her
Religiøs radikalisering og ekstremisme

Forebyggelse af radikalisering hos minoritetsbørn- og unge

Dette specialiserede kursus handler om hvordan vi forebygger religiøs ekstremisme og radikalisering i muslimske miljøer.

Kursets formål er at klæde fagprofessionelle på til at forebygge at minoritetsunge tilsutter sig ekstremistiske og radikaliserede religiøse miljøer. Vi skal kende de mekanismer, der kan være medvirkende årsag til at nogle unge udvikler en ekstremistisk tankegang og dermed er i farezonen for at blive radikaliseret.

Læs mere her

Fandt du ikke et kursus med det emne, du har brug for?

Integrationsinfo skræddersyr kurser, fyraftensmøder, seminar og oplæg til konferencer, for alle grupper af fagfolk, ud fra jeres ønsker og behov.

Eksempler på kurser og oplæg vi har afholdt:

 • Interkulturel kommunikation
 • Den autoritære opdragelse og dens betydning for børns læring
 • Flygtningebørn i tandplejen.
 • Minoritetskvinder kvinder på krisecenter.
 • Ikke-vestlig sygdomsforståelse og det sundhedsfaglige arbejde.
 • Forebyggelse af kriminalitet blandt unge med flygtningebaggrund.
 • Minoritetsforældres børneopdragelse.
 • Flygtninge i traumebehandling – kulturforståelse.
 • Kulturforståelse i psykiatrien.
 • Kulturforståelse i Fødevarekontrollens arbejde.
 • Minoritetsældre i ældreplejen.
Kontakt os for et uforpligtende tilbud

SPECIALISEREDE KURSER TIL INTEGRATIONS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

Sådan øger du beskæftigelsen blandt flygtninge- og indvandrerkvinder

Kurset indeholder dybdegående viden, og praksisnære metoder til at få flere indvandrere- og flygtningekvinder fra Tyrkiet, Mellemøsten, Nordafrika samt Somalia i beskæftigelse.

Med afsæt i en grundlæggende kulturforståelse, lærer du en række redskaber og enkle teknikker, som kan lette dit samarbejde med den enkelte indvandrerkvinde.

Læs mere her

Integration via arbejdsmarkedet

Dette specialkursus har fokus på den gruppe af flygtninge, vi har særlige udfordringer med at få i arbejde.

Omstillingen fra det ikke-vestlige arbejdsmarked til det danske, er en kæmpe udfordring for mange flygtninge. Der er især store forskelle på hvem der forsørger familien, krav om uddannelse, kvalitet i arbejdet, arbejdseffektivitet, miljøhensyn, ansættelsesforhold, hygiejne, sikkerhedsforhold osv.

Læs mere her
Integration af flygtninge

De faglige udfordringer med at integrere sårbare flygtninge/familiesammenførte

Dette specialiserede kursus, har fokus på den gruppe af flygtninge/familiesammenførte, som vi har særlige udfordringer med at integrere i det danske samfund.

Vi går i dybden med flygtningenes medbragte ressourcer, kompetencer, familiemønster, kønsroller, tab/traumer, og hvilken betydning det har for det faglige integrationsarbejde.

Læs mere her

ANDRE KURSER

Minoritetsbørn i tandplejen

Dette kursus har til formål at give fagprofessionelle i skoletandplejen indsigt i den kultur flygtningebørn og deres forældres har med sig i bagagen.

Mange flygtninge kommer med et stort behandlingsbehov, dårlig mundhygiejne og en manglende viden om sygdoms- og sundhedsforhold. En indsigt i flygtningefamiliernes kultur og virkelighed skaber tryghed, og kan gøre det lettere at formidle råd og anbefalinger i forhold til f.eks. at de skal børste tænder på deres børn, komme til tiden, osv.

Læs mere her

Få nyhedsbrev med sidste nyt om vores kurser

Rude Havvej 15 B, 8300 Odder

Tlf.: 4233 0966

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg