Kursuskatalog for Integrationsinfo´s åbne kurser i foråret 2019 er nu klar

Kursuskatalog forår 2019, indeholder 6 forskellige temadage og kurser, der alle er målrettet praksisnære fagfolk.

Integrationsinfo har en specialiseret viden om de kulturelle og religiøse aspekter i forhold til integrationsprocessen. Denne specialiserede viden, er målrettet den gruppe af flygtningene, indvandrere samt deres efterkommere, som vi fagfolk møder udfordringer i at hjælpe til bedre integration.

Vores undervisning er praksisnær, og tager udgangspunkt i det praktiske arbejde, der foregår i institutioner, på skole -og uddannelsesområdet, beskæftigelsesområdet, Børn og Unge, Social og Sundhed, Politi osv.

Vores kurser og temadage kan også afholdes lokalt hos jer. Kontakt os her for tilbud.

Se vores kursuskatalog for foråret 2019 nedenfor:

Kvinder med flygtningebaggrund på arbejdsmarkedet

Hvordan øger vi beskæftigelsen blandt kvinder med flygtningebaggrund?

Udfordringerne med at få indvandrerkvinder med flygtningebaggrund integreret på arbejdsmarkedet, kan være komplekse.

På trods af fagfolks store arbejdsindsats, og de mange forskellige tilbud-og støttemuligheder der er foranstaltet, er det svært at få nogle flygtningekvinder i beskæftigelse.

Årsagerne til, at en gruppe af kvinder fra ikke-vestlige lande, ikke profiterer af den målrettede indsats, skal i høj grad findes i kulturforskellene. Især på områder som samfunds- og familieværdier, kønsroller og uddannelse er kulturforskellene store. Disse forskelle har indflydelse på, hvorvidt det lykkedes at få den enkelte kvinde i beskæftigelse.

Temadagen koster 1450 kr. excl. moms pr. deltager. Inkl. materialer og forplejning hele dagen.

Ikke-vestlige småbørn kursus

De helt særlige udfordringer i arbejdet med småbørn fra ikke vestlig kultur

Måden hvorpå børn opdrages, er kulturbestemt og der er stor forskel på børneopdragelse af vestlig og ikke-vestlige småbørn.

Mange ikke-vestlige forældre opdrager ubevidst deres børn med normer og værdier, der passer til den kultur som familien oprindelig kommer fra. Det giver disse småbørn ekstra udfordringer i forhold til deres etnisk danske jævnaldrende i institutionerne og dagtilbud, og i skole og uddannelsessystemet.

Med fokus på det forebyggende arbejde er temadagens formål at give fagfolk en indsigt i den kulturbaserede børneopdragelse, der finder sted i mange ikke-vestlige familier, og de konsekvenser det kan få for børnene i deres videre udvikling.

På temadagen undervises der i den ikke-vestlige børneopdragelse, og vi går i dybden med de pædagogiske indsatsområder og metodevalg, der kan støtte børnene i en positiv og fremadrettet udvikling.

Temadagen koster 1450 kr. excl. moms pr. deltager. Inkl. materialer og forplejning hele dagen

Radikalisering og ekstremisme

Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Integrationsinfo inviterer til en praksisnær og dybdegående temadag om forebyggelse af religiøs ekstremisme og radikalisering i de muslimske miljøer.

Flere undersøgelser har vist at danske muslimer bliver mere religiøse end tidligere. Især blandt 2. og 3. generations unge er stigningen markant og samtidig tilslutter et stigende antal unge sig ekstremistiske religiøse grupper.

For at forstå, hvorfor nogle unge vælger at blive en del af et ekstremistisk miljø, er det en forudsætning at vi får grundig indsigt i årsagerne hertil.
Temadagens formål er forebyggelse. Vi skal kende de mekanismer, der kan være medvirkende årsag til at nogle unge udvikler en ekstremistisk tankegang og derved er i farezonen for at blive radikaliseret af islamistiske grupper.

Temadagen koster 1450 kr. excl. moms pr. deltager. Inkl. materialer og forplejning hele dagen

Skoleklasse integration

Inklusion af børn og unge i skolealderen med minoritetsbaggrund

På denne temadag, går vi i dybden med de udfordringer og problematikker minoritetbørn -og unge ofte slås med, og som har sit udspring i familiens  kulturelle, religiøse forventninger til dem.
Der undervises i familiekultur, ikke-vestlig børneopdragelse, ære og skam, identitets splittelse, dobbeltliv og social kontrol, kriminalitet og ekstremisme og radikalisering.

Med fokus på forebyggelse gives der bud på, hvordan fagpersoner fremadrettet, og bedst muligt støtter børnene/de unge og deres familier til bedre trivsel, inklusion og integration i skolegangen, udd. systemet samt i fritiden.

Temadagen koster 1450 kr. excl. moms pr. deltager. Inkl. materialer og forplejning hele dagen

flygtninge

De faglige udfordringer med at integrere sårbare flygtninge/familiesammenførte

Denne temadags undervisning har fokus på den gruppe af flygtninge/familiesammenførte, som vi har særlige udfordringer med at integrere i det danske samfund.

Temadagen tager udgangspunkt i kulturen fra konfliktområderne, og dens betydning for en vellykket integration.

Vi går i dybden med flygtningenes medbragte ressourcer, kompetencer, familiemønster, kønsroller, tab/traumer, og hvilken betydning det har for det faglige integrationsarbejde.

Med udgangspunkt i det praktiske integrationsarbejde centrerer temadagens undervisning sig om at klæde de forskellige faggrupper på, til i højere grad at få hjulpet de mest sårbare af flygtninge/familiesammenførte til en bedre integration.

Vi skal desuden se på, hvordan fagfolk bedst klæder tolke og frivillige på til opgaven i integrationsarbejdet.

Temadagen koster 1450 kr. excl. moms pr. deltager. Inkl. materialer og forplejning hele dagen

Den negative negative sociale kontrol

Når den sociale kontrol præger læringsmiljøet

Børn og unge med flygtningebaggrund, som er opvokset i miljøer, der er præget af ikke-vestlige værdier og normer, er ofte underlagt en anden form for social kontrol end den vi oplever i det øvrige samfund.

Den sociale kontrol, børnene er udsat for, har til formål at sikre, at børnene ikke tilegner sig for meget af det danske samfunds værdier og normer.

De etniske miljøers sociale kontrol følger ofte med børnene, fra de er helt små, ind i institutioner, skoler og uddannelsessteder, og kan præge samværet børnene i mellem, og dermed deres muligheder for at udvikle sig socialt.

Den negative sociale kontrol påvirker dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioners muligheder for at gennemføre aktiviteter, samt kan have indflydelse på indholdet i undervisningen og har dermed også indflydelse på børnenes faglige indlæringsmuligheder.

Integrationsinfo har sammensat en praksisnær temadag, hvis formål er at klæde fagfolk på til at takle den negative sociale kontrol børnene imellem og i læringssituationer. Dette for at sikre et trygt læringsrum for alle børn og unge uanset køn, etnicitet, religion, spisevaner, påklædning mv.

Temadagen koster 1450 kr. excl. moms pr. deltager. inkl. materialer og forplejning hele dagen

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg