Oplæg til fyraftensmøder, konferencer og workshops

I stigende grad oplever grundskoleområdet en større diversitet i deres elevgruppe end tidligere.
Dermed er det også blevet en mere krævende opgave at være lærer.

Integrationsinfo har derfor udarbejdet specialiseret undervisning til fagprofessionelle i grundskolen, målrettet deres arbejde med elever, hvis forældre har indvandrerbaggrund.

Formålet med vores praksisnære undervisning er, at klæde de fagprofessionelle på med viden, indsigt, metoder og redskaber i forhold til at arbejde med en mangfoldig elevgruppe. Samt hvordan man styrker børns læring, der kommer fra uddannelsessvage hjem.

Scroll ned og læs om integrationsinfos forskellige oplæg

Bliv klædt på til forældresamarbejdet med minoritetsforældre

Mødet mellem fagprofessionelle og minoritetsforældre kan byde på en række udfordringer, der kan gå ud over børns trivsel, udvikling og læring. Forskelle i sprog, uddannelsesniveau og kulturelle/religiøse normer kan besværliggøre forældresamarbejdet.

Der ud over er mange minoritetsforældre er ikke vant til at have et tæt forældresamarbejde. De anser heller ikke de fagprofesionelle som en samarbejdspartner men som en autoritet, der skal udøve sit arbejde uafhængigt af forældrene.

For at styrke samarbejdet med minoritetsforældrene forudsætter det, at fagprofessionelle har en viden om minoritetsforældres kultur og baggrund. Og at man er bevidste om egen kultur, reaktion og mønstre. Derudover er det altafgørende, at de fagprofessionelle forholder sig åbent til de konflikter, der måtte opstå i samarbejdet og ikke mindst, handle på dem.

I dette oplæg vil der udover fokus på de kulturelle og religiøse aspekter af forældresamarbejdet, være fokus på selve kommunikationen med forældrene. Hvis kommunikationen skal være virkningsfuld, skal den kombineres med flere forskellige former for kommunikation. Eks. kombinere digital kommunikation med mere direkte og personlig kommunikation.

Oplægget er målrettet grundskoleområdet og giver praksisnære eksempler og metoder, der er let omsættelige i det daglige arbejde.

Oplægget kan skræddersyes efter ønske om indhold og tid. (anbefalet varighed 1,5 – 3 timer.)

Kulturforståelse i arbejdet med børn med minoritetsbaggrund i grundskolen

 

Grundskoleområdet har i dag en langt større diversitet i deres elevgruppe end tidligere.
Det betyder, at det er blevet en mere krævende opgave at være lærer.

Dette oplæg giver en forståelse for børn, der vokser op i to kulturer. Vi går i dybden med forældrenes kulturelle opdragelse og hvordan den påvirker børnene i forhold til den danske kulturelle opdragelse. Desuden giver oplægget bud på, hvordan man bedst mulig løfter og vejleder elever med ikke-vestlig baggrund.

Der bliver undervist i nye praksisnære metoder. Disse metoder til formål, at styrke lærerens muligheder i at støtte minoritetselever faglige udvikling og styrke skolefællesskabet generelt.

Oplægget kan skræddersyes efter ønske om indhold og tid. (anbefalet varighed 1,5 – 3 timer.)

Forebyggelse af negativ social kontrol blandt minoritetselever

Dette oplæg har fokus på den negative sociale kontrol, der følger med minoritetsbørn og unge ind i institutioner, skoler og fritidstilbud. Den negative sociale kontrol hæmmer børnenes muligheder for at indlære samt påvirker deres trivsel, udvikling og ødelægger skolefællesskabet.

Formålet med oplægget er at sætte fokus på den negative sociale kontrol der foregår blandt minoritetsbørn i grundskolen. Vi skal se på den negative sociale kontrol i et bredt perspektiv, som omfatter både drenge og piger fra de er helt små til op i ungdomsårene.

Oplægget igennem, vil være fyldt med praksiseksempler, forebyggende metoder og indsatser.

Oplægget kan skræddersyes efter ønske om indhold og tid. (anbefalet varighed 2 – 3 timer.)

Ikke-vestlige børneopdragelse og børneliv.

Dette oplæg har fokus på det pædagogiske arbejde med børn, der har flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Mange forældre med flygtningebaggrund, opdrager ubevidst deres børn til at passe ind i den kultur de er flygtet fra. Det kan give børnene en række kognitive og indlæringsmæssige udfordringer i forhold til etnisk danske børn.

Formålet med dette oplæg er, at klæde det pædagogiske personale i grundskoleområdet på med viden, der gør dem i stand til at løfte minoritetsbørns faglige niveau.

Der undervises i børnenes kulturelle baggrund samt i pædagogiske og metodiske indsatsområder, som skal styrke børnenes udvikling, trivsel og inklusion. Der sættes ligeledes fokus på forældresamarbejdet, samt på hvilken betydning dette har for børnenes udvikling og trivsel.

Oplægget kan skræddersyes efter ønske om indhold og tid. (anbefalet varighed 1,5 – 3 timer.)

Flygtninge og asylansøgende børn i tandplejen.

Dette oplæg har til formål at give fagprofessionelle i tandplejen indsigt i den kultur flygtningebørn og deres forældres har med sig i bagagen.

En større kulturforståelse gør det væsentlig lettere at håndtere en sundhedsopfattelse og sundhedsforståelse, der er forskellig fra vores egen.

Desuden undervises der i, hvordan vi nedbryder sprogbarrieren og forbedre kommunikationen i samarbejdet med forældrene.

Oplægget kan skræddersyes efter ønske om indhold og tid. (anbefalet varighed 1,5 – 3 timer.)

Forebyggelse af religiøs ekstremisme og radikalisering

Dette oplæg har fokus på at klæde fagprofesionelle i grundskolen, ungdomsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser på, til forebygge religiøs ekstremisme og radikalisering.

Som fagprofessionelle er det vigtigt, at vi kender til de kulturelle og religiøse mekanismer, der kan være medvirkende årsag til at nogle unge udvikler en ekstremistisk tankegang. Og derved kommer i farezonen for at blive radikaliseret.

Oplægget giver en forståelse for, hvad det er der trækker de unge i en ekstremistisk retning, og giver bud på praksisnære indsatsområder og metoder i det forebyggende arbejde.

Oplægget kan skræddersyes efter ønske om indhold og tid. (anbefalet varighed 2 – 3 timer.)

Integrationsinfo.dk – specialister i praksisnær viden til fagprofessionelle

Vitavej 71 – 8300 Odder. – Tlf: 42330966 – Mail: henrik@integrationsinfo.dk

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg