Oplæg til fyraftensmøder, konferencer og workshops målrettet beskæftigelsesområdet

 

Se de forskellige oplæg længere nede på siden.

Hvordan øger vi beskæftigelsen blandt flygtningekvinder

Dette oplæg giver en forståelse for udfordringerne, der er i forhold til at hjælpe flygtningekvinder i beskæftigelse.

I vil erfare at samarbejdet med flygtningekvinderne, ikke behøver at være helt så svært.

Med afsæt i en grundlæggende kulturforståelse, lærer I en række metoder og teknikker, som kan blive nøglen, til at få den enkelte flygtningekvinde i beskæftigelse.

Oplægget kan tilpasses efter ønske om indhold og varighed.

Integration på arbejdsmarkedet

Dette oplæg omhandler de flygtninge, vi har særlige udfordringer med at få i arbejde.

Oplægget tager udgangspunkt i kulturen, og det arbejdsmarked som flygtningene var en del af før flugten.
Omstillingen fra hjemlandets kultur og arbejdsmarked til det danske, er en kæmpe udfordring for mange flygtninge.

Der er især store forskelle på hvem der forsørger familien, krav om uddannelse, kvalitet i arbejdet, arbejdseffektivitet, miljøhensyn, ansættelsesforhold, hygiejne, sikkerhedsforhold osv.

Oplægget har til formål at give praksisnære fagfolk viden og metoder til at få større succes med, at få dem der er længst væk fra arbejdsmarkedet i beskæftigelse.

Sygdomsforståelse blandt flygtninge og indvandrere

Kulturforskelle i sygdomsforståelse og sygdomsopfattelse samt en sprogbarrierer præger det beskæftigelsesrettede arbejde.

Mange flygtninge/indvandrere føler sig for syge til at arbejde. Sygdommen er langt fra altid diagnosticeret, men er i høj grad en udtrykt og oplevet sygdomstilstand. Dertil kommer, at hos nogle flygtningegrupper er der ingen skelnen mellem sygdomsgrader. Sygdom er sygdom – uanset sygdommens karakter. Og mange flygtningekvinder finder derudover tryghed i deres sygdom, og har derfor ofte en fastlåst sygdomsidentitet.

For at kunne sikre det bedst mulig samarbejde med borgeren, er det en nødvendighed at fagprofessionelle er bevidste om disse kulturelleforskelle. Med denne viden vil være lettere at håndtere en kulturel og religiøs sygdoms- og sundhedsopfattelse, der er så forskellig fra vores.

Formålet med dette oplæg er at sikre en øget effekt på samarbejdet og bedre beskæftigelses resultater i arbejdet med borgere i beskæftigelsessystemet, der har flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Interkulturel Kommunikation og kulturforståelse

Hvordan kommunikerer I? –  i jeres daglige arbejde med flygtninge og indvandrere, der har en anden kulturel og sproglig baggrund end dansk

Har I et ønske om at styrke jeres kulturforståelse og dermed undgå misforståelser i kommunikationen med mennesker, der har flygtninge og indvandrebaggrund?

Så er dette oplæg om Interkulturel kommunikation og kulturforståelse sikkert noget for jer.

Oplægget Interkulturel kommunikation og kulturforståelse omhandler de mange ubevidste udfordringer, kommunikationen mellem mennesker fra forskellige kulturer indeholder.

Hvis kommunikationen og det faglige budskab skal være virkningsfuld, er det en nødvendighed, at fagprofessionelle har indsigt i kulturforskelle og sproglige barrierer.

Med øget kulturforståelse, bliver fagprofessionelle i stand til at kombinere flere forskellige former for kommunikationsmetoder.

Flygtninge på arbejdspladsen

At komme fra et ikke-vestlige arbejdsmarked til det danske, er en stor udfordring for mange flygtninge. Derfor har mange flygtninge behov for støtte til at finde fodfæste på arbejdspladsen.

Dette oplæg har til formålet er at ruste virksomheder og mentorer til at modtage/ansætte flygtninge og indvandrere. Oplægget tager udgangspunkt i det arbejdsmarked og den kultur som flygtningene før flugten, har været en del af. Og går i dybden med de kulturelle og kompetence mæssige årsager til, at nogle flygtninge kan være vanskelige at integrerer på arbejdspladsen.

Oplægget giver virksomheder og mentorer en viden og metoder, der gør det lettere at tiltrække og ikke mindst fastholde arbejdskraft med flygtningebaggrund.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Husk at vi også skræddersyr oplæg efter dit ønske og behov og at det enkelte oplæg kan tilpasses efter ønske om indhold og tid.

Kontakt os her

Om Integrationsinfo

Integrationsinfo har siden 2012 formidlet specialiseret viden om den gruppe af vores flygtninge, indvandrere og efterkommere fagprofessionelle har svært ved at hjælpe til integration.

Integrationsinfo arbejder, ud fra en grundlæggende teori om, at kulturelle og religiøse forskelle er en væsentlig del af årsagsforklaringen til, mange af de integrationsudfordringer vi står over for. Dermed, mener vi også at fagprofessionelles kulturforståelse er nøglen til bedre integration.

Årsagen til, at vores integrationsindsatser ikke virker på alle er, at der er afgørende forskelle på de flygtninge og indvandrere, vi møder i vores arbejde.
I Integrationsinfo arbejder vi derfor med at bevidstgøre disse forskelle, ved at opdele flygtninge, indvandrere og efterkommere i to hovedgrupper.

Den fleksible gruppe:

Den fleksible gruppe er kendetegnet ved, at den er fleksibel i forhold til kultur og religion. I den fleksible gruppe er man klar over, at man er nødt til at tilpasse sin kultur og religion, for at kunne fungere og bidrage til det danske samfund. Ikke at man smider sin kultur og religion væk. man tilpasser den bare.

Den ufleksible gruppe:

Den ufleksible gruppe er kendetegnet ved, at den har et ufleksibel i forhold til kultur og religion. Denne gruppe er ikke indstillet på, at tilpasse kultur og religion til danske forhold. I stedet er der blandt den ufleksible gruppe en forventning om, at samfundet kan og skal tilpasse sig deres kulturelle og religiøse normer og værdier.

Forskellen på de to grupper i praksis

I arbejdet med den fleksible gruppe, vil man oftest opleve at de er modtagelige for vejledning, åben for ny viden osv. Denne gruppe ved, at det er vigtigt at være ude blandt danskerne. De gør brug af foreningslivet og indsatser som f.eks. Venligboerne og Bydelsmødre. De undgår at bosætte sig i parallelsamfundene eller også, flytter de ud af dem så snart lejligheden byder sig. Det er i den fleksible gruppe vi finder dem, der integrerer sig, og bliver til succeshistorierne.

Den ufleksible gruppe isolerer sig ofte fra det omgivende samfund, i lukkede parallelsamfund, styret af massiv negativ social kontrol.
Det er i den ufleksible gruppe integrationsudfordringerne opstår. Det er her, man oftest har udfordringer med beskæftigelse, børneopdragelse, æresrelaterede konflikter, genopdragelsesrejser, negativ social kontrol, radikalisering, kriminalitet, bander osv.

Kultur og religion har været en barriere for en vellykket integrationsindsats

Vi mener at den ufleksibles gruppes kultur og religion har været en barriere for en vellykket integrationsindsats. Derfor er Integrationsinfos undervisning og rådgivning, centreret om den ufleksible gruppes kulturelle og religiøse normer og værdier.
Integrationsinfo arbejder således for at udbrede kendskabet til flygtningenes kultur og religion med henblik på at løfte fagprofessionelles kompetencer og derved at styrke de praksisnære integrationsindsatser.

Integrationsinfos viden er indhentet via 20 års praksisarbejde, feltstudier og tætte relationer med den ufleksible gruppe fra udsatte boligområder. Denne viden suppleres desuden med feltstudier 2 gange årligt til de konfliktområder som flygtningene er flygtet fra.

Integrationsinfo.dk – specialister i praksisnær viden til fagprofessionelle

Vitavej 71 – 8300 Odder. – Tlf: 42330966 – Mail: henrik@integrationsinfo.dk

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg