Temadage/fyraftensmøder


Primært afholder Integrationsinfo temadage målrettet fagprofessionelle, der i deres arbejde er i kontakt med flygtninge og indvandrere.
Formålet med temadagene er, at give fagprofessionelle en dybdegående viden om flygtninge og indvandrernes baggrund, familiekultur, ære og skam, social kontrol, religiøs social kontrol, netværk, sygdomsopfattelse, traumer, religion og selvforståelse.

Undervisningen er praksisnær, hvilket betyder, at der tages udgangspunkt i flygtninge og indvandrernes egne historier, virkelighed og udfordringer.
Desuden er undervisningen opbygget således at der gives en teoretisk dybdegående indsigt i kultur, islam/religion, traumer/sygdomsforståelse, opdragelse samt familiestrukturer.

 

De forskellige temadage omhandler disse emner: 

  • De helt særlige udfordringer i arbejdet med småbørn fra ikke vestlig kultur
  • De faglige udfordringer i integrationsarbejdet af flygtninge/familiesammenførte.
  • Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering.
  • Inklusion af børn og unge i skolealderen med minoritetsbaggrund
  • Hvordan øger vi beskæftigelsen blandt flygtninge?

  • Ikke-vestlige borgere i ældreplejen
  • Hvordan øger vi beskæftigelsen blandt kvinder fra ikke-vestlige lande?

 

Kontakt os for et uforpligtende tilbud:

 


 

7K0A2090De helt særlige udfordringer i arbejdet med småbørn fra ikke vestlig kultur

Her belyses forældrenes ofte skjulte kulturelle, religiøse og sproglige barrierer. Der undervises i forskelligheden i børneopdragelse, kønsroller, den kollektivistiske familiestruktur, social kontrol, ære og skam. Der undervises i traumer og psykiske lidelser, og hvorpå dette påvirker børnenes trivsel, opvækst og udvikling.


Faggrupper

Tandpleje, sundhedspleje, pædagoger, socialrådgivere, sundhedspersonale, lærer, psykiatri, psykologer, PPR, frivillige, sprogkonsulenter, ergo- og fysioterapeuter, behandlere, terapeuter m.fl.

 

 

knap laes mere

 

 


 

Bestemor og børnebørn 200x200

De faglige udfordringer med at integrere sårbare flygtninge/familiesammenførte


Denne temadags undervisning har fokus på den gruppe af flygtninge/familiesammenførte, som vi har særlige udfordringer med at integrere i det danske samfund.

Temadagen tager udgangspunkt i kulturen fra konfliktområderne, og dens betydning for en vellykket integration.

 

Vi går i dybden med flygtningenes medbragte ressourcer, kompetencer, familiemønster, kønsroller, tab/traumer, og hvilken betydning det har for det faglige integrationsarbejde.

 

Med udgangspunkt i det praktiske integrationsarbejde centrerer temadagens undervisning sig om at klæde de forskellige faggrupper på, til i højere grad at få hjulpet de mest sårbare af

flygtninge/familiesammenførte til en bedre integration.


Deltagermålgruppe:

Integrationsmedarbejdere, socialrådgivere, politi, dagtilbud, krisecentre, politikere, journalister, mentorer, pædagoger, sprogskoler, jobkonsulenter, studievejledere, skoler, sundhedspersonale, psykologer, terapeuter, frivillige, behandlere, psykiatri, tandlæger m.fl.

 

 

knap laes mere

 

 


 

Ung kriger

Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

 

For at forstå, hvorfor nogle unge vælger at blive en del af det ekstremistisk miljø, er det en forudsætning at vi får grundig indsigt i årsagerne hertil.

På temadagen går vi i dybden med de mekanismer, der kan være en medvirkende årsag til at nogle unge udvikler en ekstremistisk tankegang og derved er i farezonen for at blive radikaliseret. Der bliver særligt sat fokus på den religiøse sociale kontrol, som børn, unge og deres familier er omgivet af.

Temadagens formål er at forebygge at de unge vokser op splittede i mellem to kulturer, og måske vælger at blive ekstremistiske i deres måde at leve på.

Faggrupper

Politi, pædagoger, UU-vejledere, støtte-kontaktpersoner, mentorer, socialrådgivere, lærer, studievejledere, sproglærer, fritid- og klubmedarbejdere, undervisere, behandlere, psykologer, forsorgsmedarbejdere, asylmedarbejdere, psykiatri m.fl.

 

 

knap laes mere

 

 


 

unge spiller bold 200x200Inklusion af børn og unge i skolealderen med minoritetsbaggrund

Vi går i dybden med de udfordringer og problematikker børnene/de unge slås med, og som har sit udspring i familiens ofte skjulte kulturelle, religiøse og sproglige barrierer. Der undervises i familiekulturer, opdragelse, forventninger, ære og skam, splittelse ml. flere kulturer, dobbeltliv og social kontrol, kriminalitet som identitet og værdi. Der gives bud på hvordan vi fremadrettet bedst muligt støtter børnene /de unge og deres familier til bedre trivsel, inklusion og integration i skolegangen, uddannelsessystemet samt i fritiden.

Faggrupper

Lærer, pædagoger, PPR, UU-vejledere, studievejledere, behandlere, socialrådgivere, sundhedsplejersker, tandpleje, fridtid- og klubmedarbejdere, støtte-kontaktpersoner, frivillige, PPR, terapeuter, asylmedarbejdere, sundhedspersonale, psykiatri, politi m.fl.

 

 

knap laes mere

 

 


 

Mekaniker 200x200

Hvordan øger vi beskæftigelsen blandt&nbsp flygtninge?


Udfordringerne med at få indvandrere med flygtning baggrund integreret på arbejdsmarkedet, er komplekse. På trods af fagfolks store arbejdsindsats og mange forskellige tilbud og støttemuligheder, er der en gruppe af flygtningene vi har svært ved at få i selvforsørgelse.

Årsagerne til at en gruppe af flygtningene ikke profiterer af den målrettede indsats, skal i høj grad findes i de forskelle, der er mellem flygtningenes oprindelige kultur, og det danske samfunds kultur. Især på områder som samfundsværdier, familie, uddannelse og arbejde, er der store kulturforskelle, og disse kulturforskelle har direkte indflydelse på, hvorvidt det lykkedes at få den enkelte flygtning i beskæftigelse.

Faggrupper

Socialrådgivere, læger, sygepeljersker, mentorer, pædagoger, sprogpersonale, sundhedspersonale, psykologer, lærere, terapeuter, frivillige, behandlere, ergo- og fysioterapeuter, psykiatri, forsorgsmedarbejdere, tandlæger m.fl.

 

 

knap laes mere

 

 


Temadage kvinder 200x200pxHvordan øger vi beskæftigelsen blandt kvinder fra ikke-vestlige lande?


Udfordringerne med at få indvandrerkvinder med flygtningebaggrund integreret på arbejdsmarkedet, kan være komplekse.

 

På trods af fagfolks store arbejdsindsats, og de mange forskellige tilbud-og støttemuligheder der er foranstaltet, er det svært at få nogle flygtningekvinder i beskæftigelse.

 

Årsagerne til, at en gruppe af kvinder fra ikke-vestlige lande, ikke profiterer af den målrettede indsats, skal i høj grad findes i kulturforskellene. Især på områder som samfunds- og familieværdier, kønsroller og uddannelse er kulturforskellene store.

 

Disse forskelle har indflydelse på, hvorvidt det lykkedes at få den enkelte kvinde i beskæftigelse.

 

Denne temadag er tilrettelagt med fokus på den gruppe af ikke-vestlige kvinder, som vi har særlige udfordringer med at få i arbejde. Undervisningen går i dybden med årsagerne hertil ud fra en specialiseret og praksisnær indsigt og viden, og der gives bud på kulturelt tilpassede

arbejdsmetoder.

Faggrupper

Socialrådgivere, læger, sygepeljersker, mentorer, pædagoger, sprogpersonale, sundhedspersonale, psykologer, lærere, terapeuter, frivillige, behandlere, ergo- og fysioterapeuter, psykiatri, forsorgsmedarbejdere, tandlæger m.fl.

 

knap laes mere