INTEGRATIONSINFO afholder 6 forskellige kurser og temadage, omhandlende integration, i oktober og november måned.

Se om der skulle være  praksisnære faglige kurser og temadage nær dig inden for dit fagområde.

Se vores kommende kurser nedenfor:

Når den sociale kontrol præger læringsmiljøet.

Torsdag den 4. okt. 2018. Hou Søsportscenter, Villavej 25, 8300 Odder

Børn og unge med flygtningebaggrund, som er opvokset i miljøer, der er præget af ikke-vestlige værdier og normer, er ofte underlagt en anden form for social kontrol end den vi oplever i det øvrige samfund.

Den sociale kontrol, børnene er udsat for, har til formål at sikre, at børnene ikke tilegner sig for meget af det danske samfunds værdier og normer.

De etniske miljøers sociale kontrol følger ofte med børnene, fra de er helt små, ind i institutioner, skoler og uddannelsessteder, og kan præge samværet børnene i mellem, og dermed deres muligheder for at udvikle sig socialt.

Den negative sociale kontrol påvirker dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioners muligheder for at gennemføre aktiviteter. Samt kan have indflydelse på indholdet i undervisningen og har dermed også indflydelse på børnenes faglige indlæringsmuligheder.

Hvordan øger vi beskæftigelsen blandt kvinder med flygtningebaggrund?

Onsdag den 10. okt. 2018. Aalborg Portland Park, Harald Jensens vej 7-9, 9000 Aalborg
Tirsdag den 20. november 2018, Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

 

Udfordringerne med at få indvandrerkvinder med flygtningebaggrund integreret på arbejdsmarkedet, kan være komplekse.

På trods af fagfolks store arbejdsindsats, og de mange forskellige tilbud-og støttemuligheder der er foranstaltet, er det svært at få nogle flygtningekvinder i beskæftigelse.

Årsagerne til, at en gruppe af kvinder fra ikke-vestlige lande, ikke profiterer af den målrettede indsats, skal i høj grad findes i kulturforskellene. Især på områder som samfunds- og familieværdier, kønsroller og uddannelse er kulturforskellene store.

Disse forskelle har indflydelse på, hvorvidt det lykkedes at få den enkelte kvinde i beskæftigelse.

Inklusion af børn og unge i skolealderen med minoritetsbaggrund.

Tirsdag den 23. okt. 2018. Theilgaards, Theilgaards Torv 6, 4600 Køge

 

På denne temadag, går vi i dybden med de udfordringer og problematikker minoritetbørn -og unge ofte slås med, og som har sit udspring i familiens  kulturelle, religiøse forventninger til dem.
Der undervises i familiekultur, ikke-vestlig børneopdragelse, ære og skam, identitets splittelse, dobbeltliv og social kontrol, kriminalitet og ekstremisme og radikalisering.

Med fokus på forebyggelse gives der bud på, hvordan fagpersoner fremadrettet, og bedst muligt støtter børnene/de unge og deres familier til bedre trivsel, inklusion og integration i skolegangen, udd. systemet samt i fritiden.

De faglige udfordringer med at integrere sårbare flygtninge/familiesammenførte.

Torsdag den 25 okt. 2018. Theilgaards, Theilgaards Torv 6, 4600 Køge

 

Denne temadags undervisning har fokus på den gruppe af flygtninge/familiesammenførte, som vi har særlige udfordringer med at integrere i det danske samfund.

Temadagen tager udgangspunkt i kulturen fra konfliktområderne, og dens betydning for en vellykket integration.

Vi går i dybden med flygtningenes medbragte ressourcer, kompetencer, familiemønster, kønsroller, tab/traumer, og hvilken betydning det har for det faglige integrationsarbejde.

Med udgangspunkt i det praktiske integrationsarbejde centrerer temadagens undervisning sig om at klæde de forskellige faggrupper på, til i højere grad at få hjulpet de mest sårbare af flygtninge/familiesammenførte til en bedre integration.

Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering.

Mandag den 5. november 2018. Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.

 

Flere undersøgelser har vist at danske muslimer bliver mere religiøse end tidligere. Især blandt 2. og 3. generations unge er stigningen markant og samtidig tilslutter et stigende antal unge sig ekstremistiske religiøse grupper.

For at forstå, hvorfor nogle unge vælger at blive en del af et ekstremistisk miljø, er det en forudsætning at vi får grundig indsigt i årsagerne hertil.
Temadagens formål er forebyggelse. Vi skal kende de mekanismer, der kan være medvirkende årsag til at nogle unge udvikler en ekstremistisk tankegang og derved er i farezonen for at blive radikaliseret af islamistiske grupper.

De helt særlige udfordringer i arbejdet med småbørn fra ikke vestlig kultur. 3 kurser.

Onsdag den 8. november 2018. Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.
Torsdag den 15. november 2018. Theilgaards, Theilgaards Torv 6, 4600 Køge.

 

Måden hvorpå børn opdrages, er kulturbestemt og der er stor forskel på vestlig og børneopdragelse af ikke-vestlige småbørn.

Mange ikke-vestlige forældre opdrager ubevidst deres børn med normer og værdier, der passer til den kultur som familien oprindelig kommer fra. Det giver disse småbørn ekstra udfordringer i forhold til deres etnisk danske jævnaldrende i institutionerne og dagtilbud, og i skole og uddannelsessystemet.

Med fokus på det forebyggende arbejde er temadagens formål at give fagfolk en indsigt i den kulturbaserede børneopdragelse, der finder sted i mange ikke-vestlige familier, og de konsekvenser det kan få for børnene i deres videre udvikling.

Tak fordi du kiggede med

Med venlig hilsen

Integrationsinfo

[social_buttons full_width_icons=”true” facebook=”true” twitter=”true” linkedin=”true”]
Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg