De nyeste statistikker fra Danmarks Statistik,  på flygtninge indvandreområdet udkommet.

Indvandrere i Danmark 2020.

Publikationen giver et indblik i, hvordan de mennesker, som er indvandret til Danmark – og deres børn – indgår i samfundet. Den går blandt andet i dybden med indvandreres og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelse og kriminalitet.

Indvandrere i Danmark udkommer i år for 14. gang og dækker en lang række forhold i relation til indvandrere og efterkommere i Danmark. Danmarks Statistik samler oplysninger om indvandreres forhold og deltagelse på forskellige samfundsområder for at give et bredt billede af indvandreres og efterkommeres stilling i det danske samfund. Der er på flere områder store forskelle mellem indvandrere og efterkommere og personer med dansk oprindelse. Og der er også store forskelle mellem indvandrere på tværs af køn, og hvordan indvandrere fra forskellige lande klarer sig i det danske samfund.

Her er en sammenfatning:

14 pct. af befolkningen er indvandrere eller efterkommere

1. januar 2020 udgjorde indvandrere og efterkommere 14 pct. af befolkningen i Danmark. Andelen af indvandrere er 11 pct., og blandt dem er 58 pct. fra ikke-vestlige lande. I løbet af de seneste 30 år er antallet af ikke-vestlige indvandrere blevet firedoblet, mens det er tredoblet for vestlige indvandrere.

I Ishøj Kommune er andelen 41 pct.

I Ishøj er 41 pct. af befolkningen indvandrere eller efterkommere, hvorfor kommunen har den største andel af indvandrere og efterkommere i Danmark. Rebild har den laveste andel – her er andelen 6 pct. Mere overordnet set udgør indvandrere og efterkommere 20 pct. af befolkningen i Region Hovedstaden.

22 pct. af fødte børn i 2019 havde mødre med udenlandsk baggrund

I 2019 var 22 pct. af de levendefødte børn født af mødre, der var indvandrer eller efterkommer. Det er en stigning på 15 procentpoint siden 1989, hvor andelen var 7 pct. Den højeste andel findes i Ishøj Kommune, hvor 69 pct. af de levendefødte i 2019 har en mor, der er enten indvandrer eller efterkommer. Disse tal siger dog ikke noget om, hvorvidt de levendefødte er efterkommere eller af dansk oprindelse, da oprindelsen for et barn bestemmes ud fra begge forældres baggrund.

I 2019 udgjorde asyl og familiesammenføring 6 pct. af de indvandredes opholdsgrundlag

Blandt de indvandrede i 2019, som er født i udlandet og som har ikke-nordisk statsborgerskab, har 6 pct. familiesammenføring og asyl som opholdsgrundlag. Fra 1997 til 2001 lå den tilsvarende andel på omkring 50 pct. Indvandringen af ikke-nordiske statsborgere er siden årtusindeskiftet blevet mere end fordoblet og udgjorde i 2019 ca. 57.000.

Ikke-vestlige indvandrere har lavere beskæftigelsesfrekvenser

I de seneste år er beskæftigelsen blandt ikke-vestlige indvandrere steget mere end beskæftigelsen hos indvandrere fra vestlige lande og personer med dansk oprindelse.
Med beskæftigelsesfrekvenser blandt 16-64-årige for mænd og kvinder på henholdsvis 64 og 52 pct. i 2019 er beskæftigelsen lidt over beskæftigelsesniveauet fra finanskrisen. Ikke-vestlige indvandreres beskæftigelsesniveau er dog fortsat under niveauerne for personer med dansk oprindelse og indvandrere fra vestlige lande.

Kvindelige ikke-vestlige indvandrere er 34 pct. mindre beskæftiget end kvinder med dansk oprindelse

Et indeks, der tager højde for den forskellige alderssammensætning, viser at underbeskæftigelsen er markant højere blandt kvindelige ikke-vestlige indvandrere end mandlige ikke-vestlige indvandrere. For mændene er underbeskæftigelsen på 21 pct., mens den er 34 pct. blandt kvinderne, hvis grupperne havde haft samme aldersfordelte beskæftigelsesfrekvenser som mænd og kvinder med dansk oprindelse.

Underbeskæftigelse i antal personer

Underbeskæftigelsen blandt indvandrere kan også udtrykkes i antal personer. I 2019 var underbeskæftigelsen for mandlige ikke-vestlige indvandrere på 25.444 personer. Tilsvarende havde kvindelige ikke-vestlige indvandrere en underbeskæftigelse på 41.671 personer.

Laveste beskæftigelse blandt indvandrere fra Libanon, Somalia, Irak og Syrien

Der er store forskelle i beskæftigelsesniveauet for indvandrere fra forskellige oprindelseslande. Blandt 30-64-årige er beskæftigelsen meget lav blandt indvandrere fra Libanon, Somalia, Irak og Syrien. Indvandrere fra Nederlandene og Litauen har derimod de højeste beskæftigelsesfrekvenser blandt de 35 største indvandrergrupper.

Stor variation i uddannelser mellem indvandrere fra forskellige oprindelseslande

Ca. 40 pct. af indvandrerne fra Polen og Bosnien-Hercegovina har en erhvervsfaglig uddannelse. Omvendt gør det sig kun gældende for mellem 14 og 18 pct. af indvandrerne fra Kina, Pakistan, Iran, Irak og Rumænien. Blandt indvandrere fra Syrien er det kun 7 pct., der har en erhvervsfaglig uddannelse.

44 pct. af de kinesiske indvandrere har en lang videregående uddannelse

Blandt indvandrere fra Rumænien, Litauen, Polen og Pakistan har mellem 15 og 20 pct. en lang videregående uddannelse, hvilket er mere end blandt personer med dansk oprindelse, hvor andelen er 13 pct. De største andele findes dog blandt indvandrere fra Kina, hvor hele 44 pct. har en lang videregående uddannelse.

Variationen i indvandrernes uddannelsesniveau skal ses i lyset af deres opholdsgrundlag

Variationen i uddannelsesniveauet mellem indvandrere fra forskellige oprindelseslande skal ses i lyset af, at indvandrere har forskellige juridiske forudsætninger for at indvandre til Danmark. Fx har 48 pct. af de indvandrere, der er kommet til Danmark med erhverv som opholdsgrundlag, en lang videregående uddannelse. Anderledes forholder det sig med indvandrere, der har asyl som opholdsgrundlag. I denne gruppe har kun 7 pct. en lang videregående uddannelse.

Beskæftigelsen er høj blandt indvandrere, der har afsluttet en kompetencegivende uddannelse i Danmark

Ikke-vestlige indvandrere, der har afsluttet deres uddannelse i Danmark, har højere beskæftigelse end ikke-vestlige indvandrere, der har taget deres uddannelse i udlandet. Indvandrere, der har afsluttet deres uddannelse i Danmark, er typisk også indvandrere, som har været i Danmark relativt længe. Derfor er der også en vis selektion i forhold til hvilke indvandrere, der afslutter en uddannelse i Danmark.

Færre får en uddannelse blandt 30-årige ikke-vestlige efterkommere

Blandt 30-årige ikke-vestlige efterkommere har 54 pct. af mændene og 74 pct. af kvinderne afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse. De tilsvarende andele for 30-årige med dansk oprindelse er 75 og 82 pct.

Andel under uddannelse på niveau med dansk oprindelse blandt 22-årige

I 2019 er andelen af 22-årige under uddannelse 51 pct. blandt de mandlige ikke-vestlige efterkommere og 70 pct. blandt de kvindelige ikke-vestlige efterkommere. Andelene ligger på niveau med personer med dansk oprindelse.

Mandlige somaliske efterkommere er oftest hverken i uddannelse eller beskæftigelse

For de 20-29-årige mandlige efterkommere med somalisk oprindelse er 47 pct. hverken i beskæftigelse eller under uddannelse i 2019. Efterkommere med oprindelse i Sri Lanka har den laveste andel med 12 pct. blandt mændene. Blandt kvinderne er det også de srilankanske efterkommere med 9 pct., der har den laveste andel, mens de libanesiske efterkommere har den højeste andel med 28 pct.

Ikke-vestlige efterkommere får lavere karakterer

Drenge og piger med dansk oprindelse får højere karakterer i de bundne prøver ved folkeskolens afgangsprøver sammenlignet med indvandrere og efterkommere. Dog har efterkommere fra vestlige lande næsten samme karaktergennemsnit som personer med dansk oprindelse. Baseret på karakterer i de seneste fem skoleår (2015- 2019), er karaktergennemsnittet for drenge og piger med dansk oprindelse 6,9 og 7,7. De tilsvarende niveauer for de ikke-vestlige efterkommere er 5,5 og 6,3.

Især store forskelle i matematik og dansk læsning

Blandt de forskellige prøvefag er det i matematik og dansk læsning, at de største karakterforskelle mellem drenge og piger med dansk oprindelse og ikke-vestlige efterkommere findes.

Laveste karakterer blandt tyrkiske og libanesiske efterkommere og højest blandt vietnamesiske efterkommere

Der er store forskelle mellem oprindelseslandene inden for gruppen af ikke-vestlige efterkommere. Blandt både drengene og pigerne er det de vietnamesiske efterkommere, som klarer sig bedst, med karaktergennemsnit på 7,0 og 8,0, mens det er de tyrkiske og libanesiske efterkommere, som har de laveste karaktergennemsnit.
Blandt drengene ligger de på 4,8 for de tyrkiske efterkommere og på 4,9 for de libanesiske efterkommere, mens niveauerne er lidt højere blandt pigerne med 5,5 for de libanesiske og 5,6 for de tyrkiske efterkommere.

Mandlige indvandrere fra Storbritannien havde den største indkomst i 2019

Opdelt på oprindelsesland havde 20-59-årige mandlige indvandrere fra Storbritannien den højeste indkomst før skat i Danmark i 2019. Deres samlede gennemsnitlige indkomst var på 488.900 kr. før skat. Det er mere end mænd med dansk oprindelse, der havde en gennemsnitlig indkomst på 451.400 kr. før skat.

Offentlig forsørgelse udgør en stor del af indkomsten for nogle indvandrere

Mandlige indvandrere fra Syrien, Eritrea, Somalia og Bulgarien havde i 2019 en årlig indkomst før skat, der var mindre end 250.000 kr. Heraf kom mellem 10 og 36 pct. af indkomsten fra offentlig forsørgelse.

Kvindelige indvandrere fra en række oprindelseslande har relativt høje indkomster

Kvinder har generelt lavere indkomster end mænd. Det er da også kun kvinder med dansk oprindelse samt kvindelige indvandrere fra Sverige og Storbritannien, der i 2019 havde en gennemsnitlig årlig indkomst på mere end 320.000 kr. før skat. Kvindelige ikke-vestlige indvandrere med oprindelse i Rusland, Bosnien-Hercegovina, Jugoslavien, Vietnam og Iran havde dog relativt høje indkomster, når man sammenligner med kvinder af dansk oprindelse. Deres indkomster lå mellem 275.000 kr. og 306.000 kr. før skat i 2019.

53 pct. af de ikke-vestlige indvandrere er placeret i laveste indkomstkvintil

Indkomstfordelingen bruges ofte som en indikator for, hvor lige eller ulige et samfund er. Indkomstfordelingen kan belyses ved at inddele den 30-59-årige befolkning i fem lige store grupper efter størrelsen på deres indkomst (kvintiler). Mens kun 15 pct. af de 30-59-årige med dansk oprindelse er placeret i den laveste af de fem indkomstgrupper, gælder det 53 pct. af de ikke-vestlige indvandrere.

Indvandrere har lille pensionsformue

Parfamilier med dansk oprindelse havde i 2018 en gennemsnitlig pensionsformue på 2,9 mio. kr. Det var markant mere end vestlige og ikke-vestlige indvandrere, der havde en gennemsnitlig pensionsformue på 0,8 mio. kr. og 0,5 mio. kr. i 2018. Indvandreres lave pensionsformue skal i høj grad ses i relation til deres opholdstid i landet.

Ikke-vestlige indvandrere udgør 17 pct. af kontanthjælpsmodtagerne

Mens de ikke-vestlige indvandrere udgør 8 pct. af hele den 16-64-årige befolkning, er deres andel af de 16-64-årige på offentlig forsørgelse 11 pct. Deres overrepræsentation er særligt stor blandt kontanthjælpsmodtagere, hvoraf 17 pct. er ikke-vestlige indvandrere.

Høj andel med offentlig forsørgelse blandt ikke-vestlige indvandrere i 50’erne

For de ikke-vestlige indvandrere stiger andelen med offentlig forsørgelse kraftigt med alderen. For de 25-29-årige er andelen 26 pct., mens det blandt 55-59-årige er 57 pct.

Mange offentlig forsørgede blandt indvandrere fra bestemte oprindelseslande

Både blandt mænd og kvinder er det indvandrere med oprindelse i Syrien, Somalia, Libanon og Irak, som har de højeste andele med offentlig forsørgelse. For kvindernes vedkommende er mindst syv ud af ti fra Syrien, Somalia, Libanon og Irak på offentlig forsørgelse.

Højere kriminalitet blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Et indeks, der standardiserer efter alder, viser at kriminaliteten i 2019 er 51 pct. højere blandt mandlige indvandrere og 139 pct. højere blandt mandlige efterkommere med ikke-vestlig baggrund end blandt hele den mandlige befolkning. Hvis der yderligere standardiseres for familiens uddannelsesniveau er kriminaliteten henholdsvis 29 pct. og 99 pct. højere.

Højest kriminalitet blandt mænd med oprindelse i Libanon

Mandlige libanesiske efterkommere, hvoraf en stor del er efterkommere af statsløse palæstinensere, har med 373 det højeste kriminalitetsindeks blandt de undersøgte lande. Indekset er standardiseret efter alder. Mandlige efterkommere med oprindelse i Somalia har ligeledes et indeks, der ligger over 300.

Lavest kriminalitet blandt mænd med oprindelse i Spanien

Det laveste kriminalitetsindeks har mandlige indvandrere med oprindelse i Spanien, Indien, USA og Kina. Deres indeks ligger mellem 65 og 54 pct. under gennemsnittet for alle mænd.

28.821 børn af efterkommere i Danmark

Børn af efterkommere har mindst én forælder, der er efterkommer og ingen forælder med dansk oprindelse. Der er 28.821 børn af efterkommere 1. januar 2020 – heraf har 92 pct. ikke-vestlig oprindelse.

Karakterer for børn af efterkommere i grundskolen

Ved de bundne prøver ved folkeskolens afgangsprøve i 2019 er karaktergennemsnittet for de ikke-vestlige børn af efterkommere 5,6 for drengene og 6,2 for pigerne. De tilsvarende gennemsnit for drenge og piger med dansk oprindelse er højere med 6,9 og 7,8.

Fordelt på oprindelsesland klarer børn af efterkommere sig lidt bedre end efterkommere

Når karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve udregnes efter oprindelsesland er karaktergennemsnittet en smule højere for børn af efterkommere end for efterkommere. Den største difference findes blandt pakistanere. Her havde børn af efterkommere et gennemsnit på 6,4, mens efterkommerne havde et gennemsnit på 5,7. For alle oprindelseslande er der dog tale om niveauer, der ligger klart under niveauet for børn af dansk oprindelse.

 

Læs hele publikationen her.

Læs om Integrationsinfos forebyggende kurser og temadage her.

Henrik Kokborg

Author Henrik Kokborg

More posts by Henrik Kokborg